ochrana osobných údajov

 

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

.......................................................................................................................................................

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

V design s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 20015/S, IČO: 46120947, DIČ: 2023239988, IČ DPH: SK 2023239988
Sídlo: Moskovská 2337/22, 974 04 Banská Bystrica, SR.

Štatutárny orgán (konateľ): Adriána Vavricová

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

.......................................................................................................................................................

Týmto by sme Vás radi informovali o:

 1. Spracúvaní osobných údajov

 2. Zásadách používania cookies

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo dňa 30.01.2018 v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018, ktorým sa ku dňu 25.05.2018 zrušila platnosť predošlého zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ, nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

.............................................................................................................................................

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,

 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov,

 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov ako aj z titulu vybavovania podnetov dotknutej osoby.

..............................................................................................................................................

Informačné systémy prevádzkovateľa

Informačný systém eshop https://www.vypinacezasuvky.sk/
Informačný systém - marketing
Informačný systém - mzdy a personalistika

.......................................................................................................................................................

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

V design s.r.o.

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 20015/S

IČO: 46120947, DIČ: 2023239988, IČ DPH: SK 2023239988
Sídlo: Moskovská 2337/22, 974 04 Banská Bystrica, SR.

Štatutárny orgán (konateľ): Adriána Vavricová

Kontaktná osoba: Adriána Vavricová

Email: vavricovaa@gmail.com

Tel: 0917 279 643

.......................................................................................................................................................

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu, nakoľko nemá legislatívnu povinnosť.

Určenie zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak

 1. spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,

 2. hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu, alebo

 3. hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.

Informačný systém https://www.vypinacezasuvky.sk/

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje tento internetový obchod (ďalej tiež len "portál"). Prostredníctvom tohto portálu prevádzkovateľ vytvára príležitosť kupujúcich (spotrebitelia ako aj firemní zákazníci) uzatvárať zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, za účelom nákupu tovarov a služieb formou e-shopu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa, cookies.

Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb je zmluvnou požiadavkou na plnenie zo zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES) - všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Prevádzkovateľ zároveň poskytuje osobné údaje aj tretím stranám, a to v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt, emailová adresa. Za tretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný dodatočný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb je zmluvnou požiadavkou na plnenie zo zmluvy.

Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že ako dotknutá osoba máte právo:

 1. kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

 2. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,

 3. na opravu osobných údajov,

 4. na vymazanie osobných údajov, 

 5. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 6. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

 7. na prenosnosť osobných údajov,

 8. byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

 9. podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Práva dotknutej osoby / dotknutých osôb sú uvedené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako prevádzkovateľ máme povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, ktoré si môžete uplatniť osobne, poštou alebo elektronickou poštou u prevádzkovateľa, viď identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Informačný systém – marketing

Pri zasielaní newsletterov na e-mailové adresy zákazníkov dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, no v menšom rozsahu a na iný účel, ako je tomu pri kúpe tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ webového portálu / webových portálov, v takomto prípade vytvára nový informačný systém osobných údajov, marketing e-shopu . Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) je jeho súhlas. Poskytnutý súhlas na marketingové účely, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailov), ktoré môžu obsahovať reklamné a iné ponuky alebo odkazy na webové stránky prevádzkovateľa

 • zasielanie informácií, ponúk a katalógov v papierovej forme

 • prieskum spokojnosti

 • oslovovanie zákazníkov prostredníctvom telefónu alebo SMS správ.

<