formulár na odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy

jednoznačným vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese V design s.r.o., Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica; kontaktné tel. č. +421 917 279 643, kontaktná e-mailová adresa: vavricovaa@vypinacezasuvky.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia alebo si ho môžete prevziať zo stránky www.vypinacezasuvky.sk.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY na stiahnutie

 

 

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci – spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:.............................................................................................................................

Adresa bydliska:.........................................................................................................................................

Telefón: .......................................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................                  

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

Predávajúci: V design s.r.o., Obchodný register Okres. súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 20015/S IČO: 46120947, DIČ: 2023239988, sídlo: Moskovská 2337/22, 974 04 Banská Bystrica, SR konateľ: Adriána Vavricová.

Číslo faktúry ...........................................................................................................................................

Číslo objednávky: ..................................................................................................................................

Dátum predaja: .......................................................................................................................................

 

 

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

        Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje           Našiel/našla som lacnejší              

 

        iný dôvod: ......................................................................................................................................

 

 

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN .............................................................................

 

 

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

 

 

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .